نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنتی باکتریال بررسی خواص ساختاری و بیولوژیکی داربست کامپوزیتی نانو هیدروکسی آپاتیت پوشش داده شده با PLGA حاوی نانو اکسید مس داپ شده با نقره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]

ا

 • استخراج فاز جامد جداسازی ، پیش تغلیظ و اندازه گیری انتخابی یون کلسیم با روش استخراج فاز جامد و پلیمر های چاپی یونی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 56-63]
 • اکسید مس بررسی خواص ساختاری و بیولوژیکی داربست کامپوزیتی نانو هیدروکسی آپاتیت پوشش داده شده با PLGA حاوی نانو اکسید مس داپ شده با نقره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]

ب

 • بافت استخوان بررسی خواص ساختاری و بیولوژیکی داربست کامپوزیتی نانو هیدروکسی آپاتیت پوشش داده شده با PLGA حاوی نانو اکسید مس داپ شده با نقره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]

پ

 • پسابهای صنعتی استفاده از غلظت بالای محلول استات روی در سنتز نانوکامپوزیت Al2O3-ZnO و کاربرد آن در حذف رنگ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • پلیمر چاپی یونی جداسازی ، پیش تغلیظ و اندازه گیری انتخابی یون کلسیم با روش استخراج فاز جامد و پلیمر های چاپی یونی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 56-63]
 • پیروگالل جداسازی ، پیش تغلیظ و اندازه گیری انتخابی یون کلسیم با روش استخراج فاز جامد و پلیمر های چاپی یونی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 56-63]

ت

 • تیتانیوم دی اکسید سنتز نانوکامپوزیت سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن-اکسید تیتانیوم اصلاح شده و کاربرد آن در بهینه سازی حذف رنگ متیلن بلو [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]

ج

 • جذب اتمی جداسازی ، پیش تغلیظ و اندازه گیری انتخابی یون کلسیم با روش استخراج فاز جامد و پلیمر های چاپی یونی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 56-63]
 • جذب سطحی استفاده از غلظت بالای محلول استات روی در سنتز نانوکامپوزیت Al2O3-ZnO و کاربرد آن در حذف رنگ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

س

 • سیستئین سنتز نانوکامپوزیت سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن-اکسید تیتانیوم اصلاح شده و کاربرد آن در بهینه سازی حذف رنگ متیلن بلو [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]

ک

 • کلسیم جداسازی ، پیش تغلیظ و اندازه گیری انتخابی یون کلسیم با روش استخراج فاز جامد و پلیمر های چاپی یونی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 56-63]

م

 • متیلن بلو سنتز نانوکامپوزیت سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن-اکسید تیتانیوم اصلاح شده و کاربرد آن در بهینه سازی حذف رنگ متیلن بلو [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]

ن

 • نانوفوتوکاتالیست مغناطیسی اصلاح شده سنتز نانوکامپوزیت سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن-اکسید تیتانیوم اصلاح شده و کاربرد آن در بهینه سازی حذف رنگ متیلن بلو [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • نانوکامپوزیت استفاده از غلظت بالای محلول استات روی در سنتز نانوکامپوزیت Al2O3-ZnO و کاربرد آن در حذف رنگ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ه

 • همرسوبی استفاده از غلظت بالای محلول استات روی در سنتز نانوکامپوزیت Al2O3-ZnO و کاربرد آن در حذف رنگ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • هیدروکسی آپاتیت بررسی خواص ساختاری و بیولوژیکی داربست کامپوزیتی نانو هیدروکسی آپاتیت پوشش داده شده با PLGA حاوی نانو اکسید مس داپ شده با نقره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]